Kontaktní sociální práce Liberec 2018-2020Projekt: Kontaktní sociální práce Liberec 2018-2020


Program:  Operační program Zaměstnanost
Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Celkové výdaje projektu: 6 881 550,00 Kč
EU ESF  5 849 317,50 Kč (85 % CZV)
SR ČR 688 155,00 Kč (10%)
SML 344 077,50 Kč (5%)

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007825

Cíle projektu:
Obecným cílem je zmírnit dopady sociálního vyloučení v Liberci. Projekt si klade 2 konkrétní cíle, které korespondují s kategorizací sociálního vyloučení v Liberci.

  1. Prvním cílem pomoci klientům je sociální práce obce v udržení bydlení. Statutární město Liberec v současné době pracuje na změně evidence plateb za nájemné tak, aby mělo brzkou informaci o prodlení v platbě nájmu. Smyslem této změny je zachytit jeden z nejdůležitějších varovných signálů, který poukazuje na možný sociální problém. V žádném případě nejde o podchycení neplatičů s cílem vystěhovat je z městského bytu. Cílem je zajistit adekvátní reakci na vznikající problém, a to právě sociální prací při obci. Pracovník obce může tyto nájemníky kontaktovat a začít s nimi adekvátně pracovat na vyhodnocení situace a definování zakázky, nastavení dalších kroků, bude informovat o možnostech dávkového systému, pomůže přenést potřebné informace atd. Za dobu tří let dojde minimálně u 72 klientů k aktivnímu řešení dluhové situace vůči městu nebo jiné dluhové situace, a to: u 30% bude nastaven splátkový kalendář, který bude dodržován. U 30% klientů dojde k zastavení nárůstu dluhů. U 50% (36 klientů) dojde ke stabilnímu finančnímu plánování. U20% dojde k přechodu ze sociálního bydlení města na volný trh s nájemními byty.
  2. Dalším cílem je i zlepšení sousedských vztahů mezi nájemníky. U ostatních lokalit (SVL, ubytovny, bezdomovectví) je cílem nalézt během 3 let adekvátní bydlení (v městském nebo soukromém bytě) pro nejméně 10 rodin a 10 jednotlivců, kteří si toto bydlení udrží po dobu nejméně 1 roku.
  3. Mezi další dílčí cíle patří nalezení zaměstnání pro nejméně 20 dlouhodobě nezaměstnaných / sociálně vyloučených osob, a to v rámci systému prostupného zaměstnávání (hlavní cíl 2.2.1 SPSZ Liberec), nebo na volném trhu práce.

Co projekt řeší:
Projekt Kontaktní sociální práce Liberec 2018-2020 řeší problém sociálního vyloučení na území statutárního města Liberec. K tomu používá nástroje sociální práce při obci uzpůsobený lokálním podmínkám sociálního vyloučení v Liberci.
Sociální vyloučení je stav i proces, kdy dochází k souběhu sociálních handicapů na poli bydlení, zaměstnanosti, vzdělání, sociální ochrany a zdravotní péče. V takové situaci pak jednotlivec či rodina nedokáže spirálu problému bez cizí pomoci zastavit, natož se z ní vymanit. V Liberci můžeme téma sociálního vyloučení rozdělit do 4 samostatných kategorií:

  1. sociálně vyloučené lokality (SVL)
  2. rozptýlené sociální vyloučení (jednotlivé byty, zejména na sídlištích)
  3. ubytovací zařízení
  4. bezdomovectví

Sociální práce při obci pak primárně řeší nejen nedostatečné pokrytí všech těchto oblastí, ale i nedostatečnou podporu sociální práce směrem od města ke klientům sociálního bydlení, sekundárně pak nedostatečnou znalost situace. Projekt se tak zaměřuje zejména na podporu těch, kteří zatím žádnou nemají, dále chce zabránit prohlubování sociálních problémů u osob, které jsou např. klienty sociálního bydlení města, a na třetím místě řeší nedostatečnou znalost situace v Liberci (zejména ve vztahu k dynamickému vývoji sociálního vyloučení ve městě). Projekt primárně navazuje na prioritu 5. 2., hlavní cíl 5.2.1SPSZ Liberec, a to od roku 2017 zajistit poskytování terénní služby sociální prevence v přirozeném prostředí pro minimálně 500 osob z cílové skupiny a specifický cíl 5.2.1.2 ISPSZ Liberec, konkrétně od roku 2017 zajistit 5,0 úvazků terénních pracovníků při obci a tím poskytovat služby minimálně 150 klientům ročně.

Aktuality
 

 

O projektu 

Aktivity projektu:
Klíčová Aktivita 1 - sociální práce pro udržení bydlení, městské byty a práce s nájemníky sociálního bydlení (navazuje na podporovanou aktivitu č. 4 OPZ - podpora osob v přístupu k bydlení).
Stručná anotace: základem práce bude preventivní činnost ve vztahu k nájemníkům města; podpora v dodržování finančních i nefinančních povinností nájemníka, zde zejména sestavování a naplňování splátkových kalendářů; zvyšování sociálních kompetencí ve vztahu k bydlení a také mediace sousedských vztahů; vedení k hospodárnému způsobu života; navazování klientů na adekvátní specializované organizace, bude-li to nutné.

Klíčová Aktivita 2 - sociální práce v přirozeném prostředí cílové skupiny SVL, ubytovny, bezdomovectví (navazuje na podporovanou aktivitu č. 2 - Podpora profesionální realizace sociální práce).
Stručná anotace: sociální pracovník vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí v SVL, na ubytovnách, v bezdomoveckém prostředí; navazuje kontakt, buduje důvěru, společně s klientem vyhodnocuje jeho situaci a plánuje individuální cíle a kroky k nim směřující, zplnomocňuje klienta, motivuje klienta ke změně jeho životní situace; v případě, že tyto základní činnosti nestačí, navazuje kontaktní pracovník obce klienta na relevantní organizace pracující se specifikem cílové skupiny; pracovník pomáhá klientovi v jeho přístupu k sociálnímu odboru města a vede ho k získání lepšího bydlení - styčný bod s Klíčovou Aktivitou 1.


Harmonogram aktivit:
Projekt je v plné fyzické realizaci od 1. 1. 2018 s předpokládanou délkou trvání 3 roky.

 
Metodiku a další informace k programu naleznete na stránkách OPZ.

 

Kontakty:
Ing. Michaela Maturová
pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Tel.: +420 485 243 577
Email:  maturova.michaela@magistrat.liberec.cz

 

Nastavení cookies