07.12.2023
Jan Král

Jednání liberecké městské rady

23. schůze Rady města Liberce v roce 2023 proběhla v úterý 5. prosince. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Šárka Prachařová  - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Bod č. 43: Schválení vypsání zadávacího řízení na projektovou dokumentaci k projektu "Navýšení kapacit MŠ Rolnička, Liberec"

Vypsání nadlimitní veřejné zakázky na službu na zpracování projektové dokumentace pro projekt "Navýšení kapacit MŠ Rolnička, Liberec". Předpokládaná hodnota zakázky je 6 500 000 Kč bez DPH (7 865 000 Kč včetně DPH). Odbor strategického rozvoje a dotací předpokládá předložení žádosti o podporu do Integrované teritoriální investice aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (ITI).

 

Bod č. 45: Uzavření smlouvy o přeložce kanalizace v rámci projektu "ZŠ Kaplického – kmenové učebny"

V rámci rozpracování dalších stupňů projektové dokumentace "ZŠ Kaplického – kmenové učebny" dle zvolené varianty architektonické studie byla identifikována kolize umisťované dostavby se stávající kanalizací ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s. Předkládaná smlouva upravuje podmínky pro provedení přeložky inženýrské sítě.

 

Bod č. 46: Dodatek č. 1 kupní smlouvy na dodávku vybavení v rámci projektu "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová"

V rámci projektu "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová" dochází k potřebě uzavřít dodatek č. 1 na vybavení s dodavatelem AV MEDIA SYSTEMS, a.s., sídlem Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, IČ: 48108375. Kupní smlouva byla uzavřena dne 18. 5. 2023 v hodnotě 11 565 150,60 Kč bez DPH (13 993 832,23 Kč včetně DPH). Uzavřením dodatku č. 1 dojde k navýšení ceny o 3060663,43 Kč bez DPH (3703402,75 Kč včetně DPH).

 

Bod č. 47: Dodatek č. 4 k SoD na provedení stavebních prací v rámci projektu "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová"

V průběhu plnění smlouvy na stavební práce v rámci projektu "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová" se v průběhu stavby vyskytly dodatečné stavební práce navyšující cenu stavby. Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení se společností CL-EVANS, s.r.o., se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, IČO: 26768607. Cena za stavební práce ve znění dodatku č. 1, 2 a č. 3 je ve výši 85 463 111,22 Kč bez DPH (103 410 364,58 Kč včetně DPH). Uzavřením dodatku č. 4 dojde k navýšení ceny díla o 437 205,90 Kč bez DPH (529 019,14 Kč včetně DPH).

„Cílem všech těchto zmiňovaných projektů je vybudovat moderní zázemí škol a zvýšení jejich kapacity. Investice do zázemí pro vzdělávání je pro nás prioritou,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

 

Petr Židek - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu

Bod č. 15: Schválení výsledku zadávacího řízení instalace EPS s dodávkou a montáží dveří DPS Burianova

Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Domy s pečovatelskou službou Burianova 969, 1070, 1071, Liberec – instalace EPS s dodávkou a montáží dveří“ byla stanovena do 29. 8. 2023. Následně proběhlo posouzení a hodnocení nabídek. Nyní jsou Radě města Liberec v souladu s jejím usnesením č.666/2023 ze dne 18. 7. 2023 předloženy podklady pro schválení výsledku této veřejné zakázky.

Jedná se o důležité technické opatření, kterým zajistíme kvalitnější a bezpečnější provoz tohoto domu s pečovatelskou službou. Zároveň tím zvýšíme i komfort tamním obyvatelům a návštěvníkům,“ říká náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

 

Bod č. 16: Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě na modernizaci hospodářské budovy a stavební úpravu kuchyně v MŠ Stromovka, Liberec

Rada města Liberec schválila dodatek č. 1 ke změně doby trvání smlouvy a změně ceny za dílo smlouvy č. DS202301391 na modernizaci hospodářské budovy a stavební úpravu kuchyně MŠ Stromovka v Liberci.

Jde spíše o doplňkové, ale pro budoucí provoz kuchyně v této mateřské škole důležité úpravy. Touto rekonstrukcí pokračujeme v postupné obnově a modernizaci zázemí zejména u těch mateřinek, kde je jejich technický stav již nevyhovující,“ říká náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

 

Jiří Janďourek - náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

Bod č. 48/1: Vypsání zadávacího řízení na zpracování DUSP+DPS Revitalizace veřejných prostranství sídliště Gagarinova

Předkládáme Radě města Liberec ke schválení zadávací podmínky na veřejnou zakázku s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a provádění stavby na revitalizaci veřejných prostranství sídliště Gagarinova v Liberci". Veřejná zakázka na DUSP+DPS Revitalizace veřejných prostranství sídliště bude vypsána dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, režimem nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané formou otevřeného řízení.

„Je to jeden z našich klíčových projektů, který má významně zlepšit veřejný prostor a fungování tohoto sídliště. A zároveň hledat řešení, jak tam rozšířit parkovací kapacity, což je jeden z nejčastějších požadavků místních obyvatel. Postupně se takto chceme věnovat i řadě dalších sídlišť,“ říká náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Předpokládané náklady na výstavbu jsou 150.000.000,- Kč bez DPH. Ověřovací studie zachovává koncept dopravního řešení. Obslužná komunikace pro automobily je vedena po obvodovém prstenci, kde jsou také umístěna parkovací stání, dojde k celkové revitalizaci sídliště včetně nových výsadeb, zlepšení kontejnerových státní a například i vybudování nových hřišť pro různé věkové skupiny obyvatel.

 

Bod č. 54: Zapojení města do kolektivního systému společnosti NEVAJGLUJ, a. s.

Společnost NEVAJGLUJ, a.s., představila nový kolektivní systém výrobců tabákových výrobků za účelem plnění jejich povinností dle zákona č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Do systému se mohou zapojovat také obce, kterým bude systém vyplácet finanční náhrady za úklid nedopalků ve veřejném prostoru.

„Díky tomu, že se Liberec do projektu zapojí, získá město ročně zhruba milion korun, které využije na zlepšení čistoty a pořádku ve městě. Tomu e pochopitelně věnujeme už nyní, ale díky spolupráci s nově založenou společností máme jedinečnou šanci získat peníze navíc a investovat do  úklidu a zlepšování veřejného prostoru,“ říká náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

 

Bod č. 55: Dětské hřiště "Spáleniště"

Odbor ekologie a veřejného prostoru předkládá radě města ke schválení výběr dodavatele na realizaci akce "Dětské hřiště Spáleniště".

„Tímto projektem jsme splnili četná přání obyvatel Horního Hanychova. Dlouhodobě usilovali o vytvoření multifunkčního sportoviště, které může sloužit různým věkovým kategoriím a sportovním i volnočasovým aktivitám,“ říká náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Bod č. 61:  Obnova hlavních dveří do obřadní síně krematoria

Předmětem materiálu je zajištění obnovy hlavních dveří do obřadní síně krematoria a výběr zhotovitele vč. informace o předpokládaném dalším postupu obnovy.

„Letos oslavilo naše krematorium 105 let bezchybného fungování, dá-li se to v kontextu této bezpochybně nenahraditelné služby říci. Je až s podivem, jak dobře a kvalitně byla budova krematoria postavena, protože teprve po 105 letech přistupujeme ke generálce hlavních vstupních dveří. Jak je z fotografií patrné, umělecky pojaté a řemeslně kvalitně zpracované dveře snoubí kov, dřevo a sklo. A toto bude obnoveno do původní krásy,“ říká náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Na opravu dveří je vyhlášena zakázka s předpokládanou cenou: 247 401,- Kč bez DPH.

 

Bod č. 67: Stavebně - technický stav mostních konstrukcí po provedených mostních prohlídkách v roce 2023

Hlavní prohlídky mostních konstrukcí se provádí dle §8 vyhlášky tehdejšího Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997Sb. A zabezpečuje je jejich vlastník nebo správce. Rozsah způsobu hlavních mostních prohlídek je popsán v ČSN736221 – Prohlídky mostů pozemních komunikací. Předmětný materiál seznamuje radní města Liberce s celkovým shrnutím výsledků hlavních mostních prohlídek za rok 2023.

„Rada města byla seznámena, jako každý rok, se stavebně technickým stavem mostů. Není to žádná sláva, ale ani žádná tragédie. Věnujeme se systematické projektové přípravě a povolovacím procesům, abychom každý rok dokázali ty nejvážnější stavy mostů opravit, popř. znovu vystavět. Rozpočtově jsme domluveni tak, že pro každou tuto stavební akci budou rozpočtované peníze zvlášť,“ říká náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Martina Teplá - náměstkyně primátora pro sociální záležitosti

Bod č. 39: Smlouva o poskytování služby Taxík Maxík ve Stráži nad Nisou

Navrhovaná smlouva o poskytování služby Taxík Maxík ve Stráži nad Nisou řeší možnost rozšíření speciální dopravní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením na území obce Stráž nad Nisou.

„Obec Stráž nad Nisou nás oslovila s možností využít službu Taxík Maxík pro své obyvatele, kteří  se potřebují dostat do Liberce např. k lékaři, do obchodu aj. I pro obyvatele Stráže nad Nisou budou platit stejná pravidla jako obyvatele Liberce, tj. osoby starší 70 let nebo držitelé průkazu mimořádných výhod ZTP či ZTP/P, telefonické objednání cesty dopředu a úhradu poplatku 50 Kč za jízdu,“ uvádí náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá.

 

Mimo RM: DS Františkov

Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace, úspěšně, již potřetí, obhájil certifikát Vážka®. Certifikát je udělován Českou Alzheimerovskou společnosti organizacím, které při auditu prokáží kvalitu péče o klienty s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence. DS Františkov získal certifikát poprvé v roce 2016, jako jediné zařízení v Libereckém kraji. Od podzimu téhož roku bylo v DS Františkov zřízeno kontaktní místo pro rodiny, postižené Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence. Zde mohou rodiny získat všechny potřebné informace, týkající se péče, ale dozvědí se například i možnosti, kam by mohli svého nemocného člena rodiny umístit, když už se o něj nedokáží postarat. V kontaktním centru si také mohou zdraví lidé otestovat, jak jsou na tom s pamětí, a jestli projevy, jimiž trpí, nejsou počátečními příznaky demence.

„Velice děkuji všem zaměstnancům, kteří pečují o klienty a komunikují s jejich rodinnými příslušníky. Je to leckdy fyzicky, ale především psychicky náročná práce a proto certifikát vnímám jako ocenění  jejich práce a přístupu k lidem,“ uvádí náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá.

 

Adam Lenert - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti

Mimo RM: Sběr žádostí na změnu územního plánu Liberec v prolukách zástavby.

Statutární město Liberec se chystá schválit pořízení změny územního plánu, která by měla být zaměřena na doplnění proluk v zástavbě a doplnění zástavby po obou stranách ulice. Tuto možnost chce město prověřit hned z několika důvodů. Hlavním důvodem je snaha šetřit městské finance a to jak na údržbu silnic, přičemž u proluky nebo doplnění druhé strany zástavby již nyní město finanční prostředky vynakládá, dále se jedná o úsporu financí na zajištění veřejného osvětlení a zajištění zimní údržby. Významnou roli pro podpoření žádosti hrají také již existující inženýrské sítě v dostatečné kapacitě v lokalitě. Tato již „zainvestovaná“ místa na území města je vhodné využít a veřejné finance vynakládat účelně a hospodárně. Doplnění těchto míst zástavbou pak ve výsledku nezvýší náklady města a území bude optimálně využité. Právě z těchto důvodů je vhodné takováto místa prověřit a zhodnotit jejich vhodnost k doplnění zástavby v konkrétních případech. Vedení statutárního města Liberec si zároveň uvědomuje, že ne všude je toto doplnění žádoucí a někde je třeba tyto proluky v zástavbě naopak zachovat a chránit. Tyto případy jsou níže specifikovány a jsou důvodem pro automatické zamítnutí žádosti. Návrh na změnu nebude podpořen v následujících případech:

  • Jedná se o chráněné území z hlediska životního prostředí (jako je například územní systém ekologické stability, významný krajinný prvek, atd.)
  • Dojde k přerušení pásu zeleně vymezeného v územním plánu
  • V území nejsou dostatečné kapacity inženýrských sítí, pokud žadatel se nezaváže jejich zkapacitnění
  • Jednalo by se o zásah do I. a II. stupně ochrany zemědělské půdy (BPEJ)
  • Narušení dálkových výhledů do krajiny
  • Jedná se území, které má být nebo je prověřováno územní studií
  • V případě když záměr nebude v souladu s cíli a úkoly územního plánování
  • Byl by narušen charakter území

Žadatelé o tuto změnu mohou dávat své návrhy do 31. 1. 2024 a tato změna územního plánu bude zpoplatněna dle stavebního zákona a schválených Zásad pro developery.

 

Bod č. 21: Výkup nemovitostí formou e-aukce

Návrh ke schválení svěření vyhrazené pravomoci, nebo části vyhrazené pravomoci Zastupitelstva města Liberec, a to Radě města Liberec z důvodu zajištění možnosti reakce města na nabídky nemovitostí ve výběrových řízeních formou e-aukce.

„Jedná se o možnost pružnější reakce města na případnou možnost E-aukce nemovitostí, kde mnohdy bývá málo času na projednání a není možné svolat zastupitelstvo města. Město tento způsob chce využívat minimálně, ale na druhou stranu nechce přijít o možnost koupě potřebné nemovitosti,“ říká náměstek primátora náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adam Lenert.

 

Jan Hruška - náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21

Bod č. 76/2: Záměr pořízení sociologického průzkumu pro ověření a rozšíření dat v rámci MA 21

Odbor kancelář primátora předkládá záměr na zajištění a pořízení sociologického průzkumu pro ověření dat v rámci místní Agendy 21 (MA 21), které město Liberec v roce 2022 a 2023 získalo z anket a veřejných projednání, pořádaných v rámci aktivit MA 21 – veřejného fórum, fórum zdravých měst, fórum mladých, participativní rozpočet. Cílem je ověřit na reprezentativním vzorku obyvatel (cca 500 respondentů) stávající data, ale také získat obsáhlejší odpovědi od občanů města na vybrané okruhy témat a otázek, které se dotýkají kvality života Liberečanů.

Aby moderní město rozkvétalo, musí znát potřeby svých obyvatel. V letošním roce jsme pořádali participativní rozpočet, veřejné fórum a celou řadu dalších setkání s občany. Díky tomu jsme získali od Liberečanů cennou zpětnou vazbu. Sociologický výzkum, který proběhne na relevantním vzorku více než 500 osob, je dalším střípkem do skládačky. Výsledky poslouží jako podklad pro dlouhodobou vizi a prioritizaci cílů, kam se má Liberec ubírat,“ říká náměstek primátora náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21 Jan Hruška.

Nastavení cookies